เทียก้าคือใคร

จรรยาบรรณในการประกอบกิจการงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ของ สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ.)

จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการประกอบอาชีพด้านการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สมาชิกต้องคำนึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาและผู้ให้การแนะแนวในการศึกษาต่อต่างประเทศ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ กิจการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยส่วนรวม การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ นั้น ถือเป็นเกียรติ์ สมาชิกจึงควรประพฤติและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  • มีความซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ ( นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง) ต่อสถาบันการศึกษา และต่อเพื่อนร่วมอาชีพ
  • สมาชิกต้องมีความรู้แตกฉานในอาชีพ รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่แนะนำอย่างดี ต้องรู้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การขอวีซ่านักเรียน และการเข้าไปอยู่ในแต่ละประเทศในฐานะนักเรียนต่างชาติของประเทศนั้น ๆ
  • สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง เท่านั้น ไม่ว่าเป็นการให้ข้อมูลที่สำนักงาน การจัดสัมมนาหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องหลีกเลี่ยงข้อคสมาชิกต้องทำหน้าที่ในการแนะแนวจัดหาสถานศึกษาโดยเน้นความเหมาะสมของสถาบันและคุณสมบัติของนักเรียนให้มากที่สุด การบริการต้องมีคุณภาพ และมีคุณธรรม มีการปฐมนิเทศ
    ก่อนการเดินทาง หรือให้บริการอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้เกิดความสำเร็จในการศึกษาต่อต่างประเทศให้สูงสุด
  • สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรม และการประชุมต่างๆ ของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ และหากมีมติใด ๆ จากการประชุม สมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอระหว่างสมาชิก และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก
  • สมาชิกต้องเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ และจะนำมาใช้เพื่อ การจัดหาสถานศึกษาท่านั้น
  • สมาชิกต้องให้ข้อมูลกับสมาคมฯ หากสมาคมฯ ต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย หรือ เพื่อเก็บสถิติ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการทำประโยชน์ให้กับกิจการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
  • สมาชิกต้องไม่ทำการใดๆ อันก่อให้เกิดการแตกแยก ระหว่างสมาชิกในสมาคมฯ ไม่กล่าวร้ายทับถมสมาชิกอื่น

 

 

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Worantex Education and travel co., ltd

CONTACT ADDRESS
7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
TELEPHONE : +662-374-1300
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, High School Exchange Program , Language Course, Summer Course (Group), Work and Travel
COUNTRY SPECIALIZATION:
สหรัฐอเมริกา