ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)
THAI INTERNATIONAL EDUCATION CONSULTANTS ASSOCIATION (TIECA)

 

 

ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ

 
 
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) เป็นองค์กรซึ่งพัฒนามาจากชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้นรู้จักกันในชื่อย่อว่า ECT (The Education Consultants Group of Thailand) จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกชมรมจำนวนเพียง12 บริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2533

เวลาผ่านไปเจ็ดปี สมาชิกของชมรมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การให้บริการที่เพียบพร้อมด้วยข้อมูลและคุณภาพได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ผนวกกับเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะเพิ่มเติมมาตรฐานให้กับการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

สมาชิกชมรมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการขอเปลี่ยนสถานภาพชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (สนต.) ในวันที่ 11 กันยายน 2540 โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาคมทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และได้ยื่นเรื่องกับกระทรวงพาณิชย์ขอเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) ในเวลาต่อมา

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าThai International Education Consultants Association หรือชื่อย่อว่าTIECA

ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมฯ มีจำนวน 78 บริษัท ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ผลงานและชื่อเสียงของสมาคมฯ ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทั้งจากองค์กรการศึกษาในต่างประเทศ และศูนย์แนะแนวการศึกษาของต่างประเทศที่มีที่ทำการในประเทศไทย นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเป็นสมาชิกของ Federation of Education and Language Consultant Associations (Felca) ประกอบไปด้วยสมาชิกจากประเทศทั่วโลก ทำให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับข่าวสารข้อมูล การร่วมมือทางวิชาการจากต่างประเทศอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 

ที่ทำการของสมาคมฯ

เลขที่ 503/30 อาคาร KSL ชั้น 18
ถนนศรีอยุธยา พญาไท ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2642 6114
แฟกซ์ 0 2642 6115

 

นโยบายและจุดมุ่งหมายของสมาคม

 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในด้าน การศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของประชากร
 • เพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและวิธีการที่เหมาะสม
 • เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักเรียน นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • เพื่อเพิ่มเติมมาตรฐานให้กับวงการ การศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

บริการที่จะได้รับจากสมาชิกสมาคมฯ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันต่างๆ ระดับการศึกษา และที่ตั้งของสถาบันการศึกษา
 • รายละเอียดของหลักสูตร ค่าเล่าเรียนและระเบียบการ ขั้นตอนการสมัครเรียน
 • การเตรียมเอกการสมัครเรียนและขั้นตอนการขอวีซ่า
 • คำแนะนำและข้อมูลด้านการเตรียมตัวก่อนการเดินทางและรายละเอียดของที่พัก
 • จัดหาที่พักและรับที่สนามบิน
 • ให้คำแนะนำการใช้บริการธนาคารในต่างประเทศของแต่ละประเทศ
 • จัดหาตั๋วเครื่องบินในราคานักเรียน
 • การประกันสุขภาพระหว่างศึกษาต่อ
 • สิทธิต่างๆ ที่พึงจะได้รับในฐานะนักศึกษานานาชาติ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • นักศึกษา ผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกสถาบันการศึกษาได้เหมาะสมที่สุด
 • สำหรับนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาได้รับความสะดวกในการติดต่อเกี่ยวกับการเดินทาง
 • นักศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือแนะนำอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ
 • สมาคมฯ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวกลางแก้ไขปัญหา และประสานงานระหว่างนักศึกษาสถาบัน และผู้ปกครอง

 

 

ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะแนว

สมาชิกสมาคมฯ ทุกบริษัทล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษาต่อต่างประเทศมานาน มีประสบการณ์ และผ่านปัญหาที่เด็กนักเรียนไทยประสบขณะเรียนอยู่ต่างประเทศ ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกคนสามารถเตรียมความพร้อมของนักเรียนไทยก่อนเดินทางได้อย่างดี และสามารถช่วยลดขั้นตอนการสมัครเรียน พร้อมด้วยข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

เนื่องจากสมาชิกสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่อต่างประเทศ และได้รับข้อมูล ข่าวสาร ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอ

ความช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง

นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ระบบการศึกษาที่แตกต่างจากเมืองไทย หลายคนประสบปัญหา เช่น เรื่องที่พัก เรื่องชั้นเรียน แม้ว่าสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่สถาบันคอยให้ความช่วยเหลือ ดูแลและแก้ปัญหาให้นักศึกษาไทย แต่ ปรากฎบ่อยครั้งว่า บริษัทสมาชิกสมาคมฯ ได้มีบทบาทอย่างมากในการแก้ปัญหาและประสานงานระหว่างเด็ก สถาบันและผู้ปกครอง จนทำให้ปัญหาคลี่คลายลงได้

หมดกังวลเรื่องการทุจริตเงินค่าเล่าเรียน

สมาคมฯ ถือกฎเคร่งครัดในการคัดเลือกสมาชิก และกฎข้อหนึ่งที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ความซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบวิชาชีพนี้ เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองจำนวนมาก ให้ความไว้วางใจในการให้บริษัทสมาชิกเป็นตัวกลางในการส่งค่าเล่าเรียนไปยังสถาบันต่างประเทศ สมาคมฯ จึงถือเป็นกฎข้อบังคับที่สมาชิก สมาคมฯ จะต้องซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการและดำเนินการทางวิชาชีพ

ในอดีตได้มีการปกป้องสิทธิของนักเรียนไทยอย่างไร

ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือหลักซื่อสัตย์ สุจริต และคุณธรรม สมาคมฯ ทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้ที่รักษาผลประโยชน์ทั้งของนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สมาชิกเป็นตัวแทน โดยยึดหลักเหตุผลและความถูกต้องเป็นที่ตั้ง ในอดีตที่ผ่านมา หนึ่งในบริษัทสมาชิกยักยอกเงินค่าเล่าเรียนของนักเรียน โดยไม่นำส่งสถาบัน สมาคมฯ (ขณะนั้นที่เป็นชมรม) ได้มีหนังสือแจ้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ถึงพฤติกรรมที่ไม่สุจริตของบริษัทนี้ และในที่สุดได้ให้สมาชิกท่านนั้นออกจากชมรมฯ

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่นักศึกษาท่านหนึ่งซึ่งได้เสียค่าเล่าเรียนไปยังสถาบันในต่างประเทศแต่ไม่ผ่านวีซ่าตามกฎเกณฑ์ เมื่อนักศึกษาไม่ได้รับวีซ่า สถาบันจะต้องคืนเงินค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาโดยไม่ล่าช้า แต่สถาบันแห่งนี้ไม่ได้ดำเนินการคืนเงินค่าเล่าเรียนให้ แม้จะได้ใช้ความพยายามติดตามทวงถามหลายครั้งแล้วก็ตาม ในที่สุดชมรมฯ ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังสมาคมฯ ที่สถาบันแห่งนี้เป็นสมาชิกอยู่ ได้มีการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด และสมาคมฯได้มีมติบังคับให้สถาบันคืนเงินค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา และให้สถาบันแห่งนั้นพ้นจากสมาชิกภาพในฐานที่ผิดข้อบังคับ ทุจริตเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษา และยังมีบ่อยครั้งที่สมาชิกสมาคมฯ ต้องช่วยเหลือติดตามขอคืนเงินค่าเล่าเรียนให้ ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเป็นเรียนไม่สามารถเรียนจนจบหลักสูตร

กิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกของสมาคมฯ ได้ร่วมกันทำมีอะไรบ้าง

1. กิจกรรมเสริมด้านวิชาชีพแนะแนว

• อมรมดูงานต่างประเทศ ในแต่ละปีสมาคมฯ จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ ไปเยี่ยมชมโรงเรียน สถาบันวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเสริมความรู้ รับทราบความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ นำความรู้ข้อมูลทที่ทันสมัยเหล่านี้กลับมาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปเรียนในการเยี่ยมชมสถาบันแต่ละครั้ง นอกจากความรู้ที่สมาชิกแต่ละท่านได้นำกลับมาเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาแล้ว สถาบันการศึกษาแต่ละประเทศที่มีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ รับทราบถึงปัญหา ทัศนคติ วิธีคิดระบบการเรียนการสอน วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษาไทย สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน
ในการให้ความช่วยเหลือ และดูแลนักศึกษาไทยเมื่อเดินทางไปถึง ในหลายๆ โอกาสของการเยี่ยมเยียนที่สมาชิกได้พบปะนักเรียน นักศึกษาไทยที่กำลังประสบปัญหา และได้เข้าช่วยเหลือโดยไม่คำนึงว่าเป็นนักศึกษาที่สมาชิกส่งมาหรือไม่ ประเทศต่างๆที่สมาคมฯ ได้จัดให้สมาชิกไปเยี่ยมชมสถาบันมาแล้วได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา และอังกฤษ

• พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่แนะแนว ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดของวิชาชีพนี้ สมาคมฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แนะแนวของบริษัทสมาชิกขึ้นเป็นประจำ โดยได้รับความช่วยเหลือและร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานการศึกษา สถานฑูต และหน่วยงานด้านวีซ่าของประเทศต่างๆ เป็นอย่างดี

2. กิจกรรมด้านวิชาการ

• นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้สนใจและนักเรียนได้พบกับตัวแทนจากสถาบันโดยตรง เริ่มจากปี 2540 เป็นปีแรก สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานมาจากประเทศต่างๆ อาทิ อเมริกา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ นอกจากนิทรรศการที่จัดขึ้นเอง สมาคมฯ ยังร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดาที่จัดเป็นประจำทุกปี

• แนะแนวการศึกษาต่อนอกสถานที่ การแนะแนวนอกสถานที่เป็นบริการชุมชนที่สมาคมฯ ได้จัดทำตามคำเชิญของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในหลายๆ โอกาสสมาชิกสมาคมฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมงานวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ ตามคำเชิญของสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด เช่นในปี 2544 สมาคมฯ ได้ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2545 ร่วมงานแนะแนวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสยาม

• จัดทำคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นประจำทุกปีสำหรับแจกตามสถาบันการศึกษา โรงเรียนวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ห้องสมุด นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป

3. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาชีพ และวิชาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว สมาคมฯ ยังถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องมีส่วนคืนประโยชน์กลับไปยังสังคม ในปี 2544/45 สมาคมฯ ช่วยเหลือสังคมดังนี้

ช่วยเหลือในการจัดหาทุนการศึกษาให้กับ "โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี"บริจาคเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาท) ให้แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา (The Education for Development Foundation)มอบทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 3 ทุนให้ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดนักเรียนเพื่อรับทุนปี 2545 เข้าร่วมงาน “ปฏิรูปการศึกษาก้าวหน้าสู่ปีที่ 3” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมอบทุนการศึกษา (TESOL) ให้ครู-อาจารย์ จำนวน 3 ทุน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุน

 

 

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Im education and visa service LP.

CONTACT ADDRESS
341 ซ.11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
TELEPHONE : 6674256816
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, Language Course, Summer Course (Group), Work and Study
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา