มาตรฐานของสมาคม

มาตรฐานของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) ภายใต้สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

 • จัดประชุมกรรมการไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี จัดประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี และจัดประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง
 • จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้สนใจและนักเรียนได้พบกับตัวแทนจากสถาบันและสมาชิกสมาคมฯโดยตรง
 • จัดทำคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ โดยแจกจ่ายให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจทั้วไป และจัดส่งให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และสมาชิก
 • ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศนอกสถานที่ โดยจัดส่งวิทยากร (สมาชิกสมาคมฯ) ไปบรรยายให้สถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และสมาชิกกับสำนักงาน ก.พ. ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ แคนาดา และบริติซ เคานซิล
 • จัดทำ TIECA E-news Letter เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ให้ผู้สนใจศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • สมาชิกสมาคมฯ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ในต่างประเทศ โดยการประสานงานระหว่างนักศึกษา สถาบัน และผู้ปกครอง
 • จัดอบรมดูงานต่างประเทศได้กับสมาชิกสมาคมฯ เป็นประจำทุกปี เพี่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันต่าง ๆ ให้มากขึ้น
 • จัดฝึกอบรมระบบข้อมูล และการบริการ ให้แก่เจ้าหน้าที่แนะแนวของบริษัทสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและเพิ่มมาตรฐานในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถานทูตของประเทศต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 • จัดหาทุนการศึกษาให้ “โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ อินเดีย ฯลฯ
 • จัดหาทุน “การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2” ที่ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่ครู-อาจารย์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยร่วมกับทางทบวงมหาวิทยาลัย
 • มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา และบริจาคเงิน โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
 • มอบทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต จัดโดยสำนักงาน ก.พ. 16-17 ต.ค. 2547, 24 พ.ย. 2547

 

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

Worantex Education and travel co., ltd

CONTACT ADDRESS
7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
TELEPHONE : +662-374-1300
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, High School Exchange Program , Language Course, Summer Course (Group), Work and Travel
COUNTRY SPECIALIZATION:
สหรัฐอเมริกา