สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

IDP Education Services Co.,Ltd

CONTACT ADDRESS
TELEPHONE :
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, Language Course
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา