ภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่น

Date : วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 02:12

ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหมู่เกาะซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะวางตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก

การเมืองการปกครอง

Date : วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 02:10

ประเทศญี่ปุ่นมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และมีรูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภ

ญี่ปุ่น

Date : วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2559 02:03

ญี่ปุ่น  มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่นป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิ

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

WEC EDUCATION

CONTACT ADDRESS
71 G.P. House, Sap Road , Si Phraya
TELEPHONE : 026370013
PROGRAM SPECIALIZATION :
 
COUNTRY SPECIALIZATION:
ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์, จีน, ไทย, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์