สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ

(662) 642-6114

(662) 642-6115

info@tieca.com

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แนะนำตัวแทน

International Education Promotions Co., Ltd. (IEP)

CONTACT ADDRESS
133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
TELEPHONE : 0 2640 1410-1
PROGRAM SPECIALIZATION :
High School, Language Course
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา