Destinations Top Hits

เทียก้าคือใคร

จรรยาบรรณในการประกอบกิจการงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ของ สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ.) จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการประกอบอาชีพด้านการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สมาชิกต้องคำนึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และรักษาไว้ซึ่งคุณธ...

แนะนำตัวแทน

Intra Mekong Co.,Ltd

CONTACT ADDRESS
218/9-10 ตึกเจนีวา Tower, ซ.เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
TELEPHONE : (+66) 2 - 9610 -855 -9
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, High School Exchange Program , Language Course, Summer Course (Group)
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, สวิตเซอร์แลนด์, ไทย, สหรัฐอเมริกา