Destinations Top Hits

เทียก้าคือใคร

จรรยาบรรณในการประกอบกิจการงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ของ สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ.) จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการประกอบอาชีพด้านการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สมาชิกต้องคำนึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และรักษาไว้ซึ่งคุณธ...

แนะนำตัวแทน

NES Study Abroad

CONTACT ADDRESS
31 Nimmanhemin 17 road
TELEPHONE : 053-894-807
PROGRAM SPECIALIZATION :
 
COUNTRY SPECIALIZATION:
ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์, จีน, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์