Destinations Top Hits

เทียก้าคือใคร

จรรยาบรรณในการประกอบกิจการงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ของ สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ.) จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการประกอบอาชีพด้านการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สมาชิกต้องคำนึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และรักษาไว้ซึ่งคุณธ...

แนะนำตัวแทน

Smart Globe Education Co., Ltd.

CONTACT ADDRESS
139/101 หมู่บ้านคาซาลูนา อเวนิว หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี (อาคารพาณิชย์ หลังเซ็นทรัลชลบุรี)
TELEPHONE : 038113435, 0845465540
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Diploma and Certificate, Language Course, Work and Study
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, แคนาดา, ไอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา