Destinations Top Hits

เทียก้าคือใคร

จรรยาบรรณในการประกอบกิจการงานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ของ สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ (สทศ.) จรรยาบรรณฉบับนี้ ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้ใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการประกอบอาชีพด้านการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ สมาชิกต้องคำนึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และรักษาไว้ซึ่งคุณธ...

แนะนำตัวแทน

Advice For You

CONTACT ADDRESS
ชั้น 27 อาคาร คิวเฮาส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนน สาทรใต้
TELEPHONE : 026103936
PROGRAM SPECIALIZATION :
University, Foundation Course/ University Pathway, High School, Language Course
COUNTRY SPECIALIZATION:
ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา